Eficientizarea Colectării Creanțelor Fiscale Prin Executare Silită

Scopul cursului: Creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și de a oferi repere clare, practice, de ordin calitativ, privind aplicarea legislaţiei, procedurilor şi tehnicilor utilizate în colectarea creanţelor fiscale prin executare silită.

Cursul se adresează: Funcţionarilor publici sau personalului contractual din entităţile publice ale administraţiei publice locale, cu atribuţii și responsabilități în aplicarea legislaţiei referitoare la colectarea creanţelor fiscale prin executare silită, altor persoane interesate.

TEMATICA ABORDATĂ :
-Cadrul legislativ general, actualizat, al materiei impozitelor și taxelor locale;
-Proceduri pentru administrarea eficientă a impozitelor și taxelor locale;
-Definirea și semnificația unor termeni în fiscalitate. Dicționar fiscal aprobat prin H.G. 1278/2002;
-Norme metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016, 159/2016;
-Venituri proprii urmărite indirect de către compartimentul de specialitate;
-Impozitul pe clădiri rezidențiare, nerezidențiale și mixte, datorat de persoanele fizice și juridice;
-Impozitul pe terenuri datorat de persoanele fizice și persoanele juridice; Prezentarea unor indicatori de zonare fiscală;
-Registrul agricol și de urbanism, surse de date primare pentru creșterea veniturilor bugetului local;
-Impozitul pe mijloacele de transport;
-Taxe pentru eliberarea certificatelor și a autorizațiilor de orice fel; Taxe pentru reclamă și publicitate;
-Taxe speciale și opționale;
-Facilități la plata impozitelor și taxelor locale. Schemele de minimis – modalitate de atragere a investițiilor în zonă, de facilitare a plății debitelor;
-Indexarea și majorarea – factori variabili de creștere a impozitelor și taxelor locale. Majorarea impozitelor – instrument determinant, folosit de administrația publică locală în impunerea unor politici de mediu, urbanism;
-Formularistica folosită, imprimate tipizate, conform ordinului 2068/2015, 2069/2015, 144/2016, 2594/2016 ale M.D.R.A.P; Ordinul 2651/2010 – obictive și indicatori ale organelor fiscale;
-Noțiuni de bază privind executarea silită a creanțelor bugetare locale. Metode utilizate;
-Medierea – etapă de început a executării; Amenzile – sursă de venituri greu realizabilă
-Emiterea și transmiterea titulurilor executorii; Înființarea măsurilor asiguratorii și executorii;
-Prescripția dreptului de constatare sau executare a creanțelor datorate bugetului local;
-Atribuții ale organelor fiscale locale privind aplicarea Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; Modalități de identificare și constatare a unor venituri suplimentare;
-Procedura impunerii, inspecției și a stabilirii diferențelor de impozit;
-Cerințe minime obligatorii ale aplicării regulamentului GDPR în actele administrativ fiscale întocmite.