Facilități legislative privind formarea profesională prevăzute în Statutul Funcționarilor Publici

– Autor: Ec.dr.Ioan MOLDOVAN –

Facilitati legislativeÎn Legea nr.188 din 8 decembrie 1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici care prevede la art.50, dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.

Art. 51 din aceaşi lege prevede:

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

(2) Pe perioada în care functionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:

  1. a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau institutiei publice;
  2. b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

(3) Funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporţional cu numărul zilelor de perfecţionare. De asemenea, în cazul în care aceştia beneficiază de cursuri pentru perfecţionare plătite de instituţie cu durata de cel puţin 5 zile, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra 1 an în instituţie.

La fel şi prin HG nr. 1066/2008, hotărâre pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, secţiunea 2 – finanţarea programelor de formare şi unele măsuri privind planificarea instituţională a formării profesionale, art.14, este prevăzut:

(1) Participarea la programele de formare profesională a funcţionarilor publici se finanţează, dupa caz, din bugetul autorităţii sau instituţiei publice, din sumele special prevăzute în acest scop, sau din alte surse, de regulă după cum urmează:

  1. a) pentru programele de formare urmate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau al instituţiei publice în domeniile care se regăsesc în fisa postului, care au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, precum şi pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normativ sau instituţional, finanţarea se asigura integral din bugetul autorităţii sau al instituţiei publice;
  2. b) pentru fiecare dintre programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice, în domenii care se regăsesc în fişa postului, dar care nu au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi nici nu se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură din bugetul instituţiei, în limita fondurilor disponibile. În funcţie de resursele financiare disponibile şi de gradul în care programul de formare este în interesul autorităţii sau al instituţiei publice, funcţionarului public i se poate solicita suportarea unei părți de până la 50% din taxa de participare;
  3. c) pentru programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în alte domenii decât cele care se regăsesc în fişa postului şi cele identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi care nici nu se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură integral de către funcţionarul public participant.

(2) Participarea la programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, se aprobă pe baza cererii justificate a funcţionarului public, cu evidenţierea modului în care acesta consideră că dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în domeniul în care doreşte să se formeze îi va îmbunătăţi activitatea profesională.

(3) Funcţionarii publici beneficiază pe perioada în care urmează forme de perfecţionare profesională de toate drepturile salariale cuvenite, în condiţiile legii.