Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Managementul Riscurilor

CURSUL SE ADRESEAZĂ: instituțiilor publice, care au obligaţia implementării sistemelor de control intern/managerial, Conducerii instituției, Comisiei de monitorizare a SCIM; responsabililor cu riscurile, auditorilor interni şi tuturor celor care sunt implicați în implementarea sistemului de control intern managerial.

ENTITĂȚILE PUBLICE din România trebuie să respecte Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, publicat în Monitorul Oficial nr.387 din 07/05/2018, cuprinzând Standardele de control intern managerial.

TEMATICA CURSULUI:
-Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
-Parcurgerea în mod cronologic și succesiv a etapelor aferente procesului de implementare și dezvoltare a
-Atribuțiile Comisiei de monitorizare, a secretariatului tehnic, a compartimentelor;
-Concepte, definiții și documente utilizate în managementul riscurilor;
-Identificarea, descrierea riscurilor și cauzelor care au favorizat apariția acestora;
-Evaluarea riscurilor (evaluarea probabilității, a impactului și a expunerii la risc);
-Gestionarea și tratarea riscurilor; Tipuri de strategii aplicabile în managementul riscurilor;
-Întocmirea Registrului Riscurilor în cadrul entităţii publice; Riscuri de corupție;
-Întocmirea Procedurilor de Sistem şi Operaţionale; Modele de Proceduri;
-Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor/la nivelul entității publice;
-Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării; Completarea chestionarului de autoevaluare, conform Ordinului 600/2018;
-Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;
-Întocmirea situațiilor centralizatoare anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM; Întocmirea, -Aprobarea şi Prezentarea Raportului Anual asupra SCIM.